Szanowni Państwo,
 

niniejszym informuję, że w związku z Państwa aktywnością na stronie internetowej www.alphatechkfl.pl związaną z zapoznawaniem się ofertą firmy, kierowaniem zapytań poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny Alphatech Jakub Szagała przetwarza Państwa dane osobowe.
 

Administratorem danych osobowych jest Jakub Szagała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Alphatech Jakub Szagała, z siedziba w Radunicy, ul. Podmiejska 78a , 83-000 Radunica, email: biuro@alphatechkfl.pl , tel. 533158080.
 

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 2016 r. rozporządzenia (nr 2016/679) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu informując Państwa o tym, że:
 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:
 

Koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu reprezentowania Państwa w zleconej sprawie do czasu zakończenia jej prowadzenia, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), z ochroną Państwa interesów, a także innych osób fizycznych, które mogą występować w Państwa sprawie (art. 6 ust. 1 lit d) RODO);
osiąganiem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu korespondencji, wykonania umowy lub przesłania oferty cenowej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

 

Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres:
 

Wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora,
niezbędny do czasu zakończenia powierzonego zlecenia, z uwzględnieniem okresu gwarancji;
do wniesienia sprzeciwu, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Do kategorii odbiorców danych osobowych należą: instytucje finansowe, agenci handlowi, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmioty świadczące usługi hostingowe/serwera i podmioty z branży informatycznej, podmioty świadczące usługi prawne i w zakresie dochodzenia należności.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Alphatech

Rodo

+48 533 15 80 80

Copyright © 2020 Alphatech

Projekt i realizacja: desigmo.com.pl

Inspirowani osiągnięciami najlepszych, jako partnerzy współpracujemy z firmami Wiśniowski oraz Janus & Janus

Inspiracje

Sprawdź nasze realizacje

Jesteśmy partnerami:

Kliknij logo aby odtworzyć film rocznicowy

Zamknij okno z filmem